SADRLARN ZT HAKKINDA
Ne Anlama Geliyor?
Varlnzn El-ESM'syla hakikati
lerindekilerin Esm'syla hakikati olarak